Osio II Osaamis­identiteetin vahvistaminen

Toisessa osiossa syvennyt:

 1. Osaamisidentiteetin rakentumiseen

 2. Osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin

 3. Jatkuvaan oppimiseen

 4. Kestävään tulevaisuuteen ja osaamiseen

 

Osio sisältää neljä oppimistehtävää, joiden avulla hankit osaamista osion tavoitteisiin liittyen sekä tehtäväkohtaisen osaamisen reflektoinnin. Tallenna reflektiot ja tehtävät itsellesi, jotta voit hyödyntää niitä hakiessasi osaamismerkkiä.

Osion lopussa on myös kokeile ja kehitä-osio, josta löydät materiaalia ja vinkkejä oman ohjaustyösi tueksi.

5. Mitä osaamis­identiteetillä tarkoitetaan?

Osaamisidentiteetti on käsite, jolla tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään osaajana ja toimijana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Tutustu osaamisidentiteetin käsitteeseen ja rakentumiseen tarkemmin viereisen podcastin avulla.

Materiaali:

Osaamisidentiteettiin kuuluu myös olennaisena kyky nähdä oman osaamisen merkitys osana työelämän erilaisia verkostoja ja monialaista yhteistyötä. Lue esimerkki Lappian opiskelijoiden monialaisesta projektista.

Tehtävä: Osaamisen mind map

Tämän harjoituksen tavoitteena on auttaa sinua tunnistamaan erilaisilla elämän osa-alueilla hankittua osaamista. Mind map, eli miellekartta, auttaa sinua hahmottamaan sitä, miten osaamista kertyy esimerkiksi opinnoissa, työtehtävissä, verkostoissa sekä vapaa-ajalla. Voit hyödyntää mind mapin teossa esimerkiksi Flingaa, Poppletia tai Miroa.

Ohjeistus tehtävään:

 1. Laadi miellekartta (mind map) omasta elämästäsi. Piirrä paperin keskelle tai digimuotoon ensin itsesi ja sen jälkeen hahmottele ympärille millaisia osa-alueita elämääsi kuuluu. Erilaisia osa-alueita ovat esimerkiksi koulutukset, harrastukset ja työpaikat.
 2. Tämän jälkeen pohdi yksi osa-alue kerrallaan, mitä ohjaustehtävissä tarvittavia osaamisia tai taitoja olet hankkinut toimiessasi näillä eri elämän osa-alueilla. Kirjaa ajatuksesi ylös mind mappiin.
 3. Kun miellekarttasi on valmis, pohdi osion lähdemateriaalin avulla millaisen prossessin kautta oma osaamisidentiteettisi on rakentunut. Voit piirtää esimerkiksi aikajanan, johon poimit merkityksellisiä tilanteita elämäsi varrelta.
 4. Lopuksi mieti, miten ja millaisissa tilanteissa voit auttaa ohjattavaa osaamisidentiteettinsä vahvistamisessa? Kirjaa ajatuksesi ylös.

Mieti, voisitko soveltaa tätä harjoitusta myös ohjaustilanteessa.

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista ohjattavan osaamisidentiteetin vahvistamiseen liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Grekula, M. (2018) Osaamisidentiteettiä rakentamassa. OSATA&Osaamismatkalla-hankkeen nettisivu 7.8.2018.

Halonen, L., Grekula, M. & Wenström, S. (2020) Miten ohjaan tulevaisuuden työelämään? Työkaluja opiskelijan osaamisidentiteetin rakentumisen tueksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 11. Hakupäivä 17.12.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003198542.

Jokinen, L. (2019) Osaamisidentiteetti muodostuu ihmisten yhteisössä – sosiaalinen verkosto osaamisidentiteetin rakennusympäristönä. OSATA&Osaamismatkalla-hankkeen nettisivut 4.12.2019.

Ketamo, H., Ollila, J. & Paaso, L. 2022. Miten huomata yhä moninaisempaa osaamista? Sitran muistioita.

Vieno, A., Helander, J. & Saari, J. (2017). Osaamisperusteisuudesta osaamisidentiteettiin. HAMK Unlimited Journal 29.12.2017. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020111790836

Videoita osaamisidentiteetistä. / OSATA & Osaamismatkalla-hankkeet, 2017-2021.

6. Osallisuuden vahvistaminen ohjauksen keinoin

Osallisuus on moniulotteinen käsite, jota voidaan tarkastella niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasoilla. Osallisuus on pohjimmiltaan tunnetta siitä, että ihminen saa itse valita ja päättää häntä koskevissa asioissa sekä osallistua palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Osallisuus on myös tunnetta kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta.

Materiaali:

Tutustu osallisuuden käsitteeseen sekä osallisuuden kokemuksen merkitykseen ohjeisten materiaalien avulla.

 1. Osallisuuden tukeminen ohjauksen keinoin
 2. Osallisuuden kokemus edellytyksenä osallistumiselle ja vaikuttamiselle, Marja Snellman-Aittola, MIELI Suomen Mielenterveys

Tehtävä: Osallisuuden vahvistaminen ohjaus­työssä

Valitse vaihtoehto 1. tai 2.

1. Haastattele ohjattavaa tai asiakasta osallisuuden kokemuksen merkityksestä. Voit hyödyntää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Miten haluat tulla kohdatuksi ohjaustilanteessa? Mikä merkitys vuorovaikutuksella on sinulle osana ohjausta?
  • Mitkä asiat saavat ohjaustilanteen tuntumaan turvalliselta ja arvostavalta?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että tunnet itsesi kuulluksi ohjaustilanteessa ja että mielipiteilläsi on merkitystä? Millä keinoin haluat vaikuttaa ja tuoda esiin mielipiteitäsi?
  • Millaiset tekijät luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässäsi? Millaista tukea haluaisit vertaissuhteiden luomiseen?
  • Millaiset tekijät ohjauksessa vahvistavat tunnetta pystyvyydestä? Miten ohjauksella tuetaan sinua oman osaamisen, vahvuuksien ja kykyjen tunnistamisessa ja hyödyntämisessä?

Kirjaa ylös keskeisimmät havaintosi haastattelusta. Mitkä 3-5 asiaa haluaisit erityisesti huomioida tai edistää omassa ohjaustyössäsi? Mitkä asiat näyttäisivät vahvistavan tai haastavan osallisuuden kokemusta? Voit koostaa ajatuksesi esimerkiksi huoneentauluksi.

2. Haastattele kollegaa tai jotakuta omasta monialaisesta verkostostasi. Voit myös haastatella itseäsi.

  • Miten käsität ja ymmärrät osallisuuden omaan työhösi liittyen? Mistä tekijöistä ohjattavan osallisuuden kokemus muodostuu?
  • Mitkä asiat edistävät ohjattavasi osallisuutta – mitkä estävät tai haastavat?
  • Miten ohjattavan osallisuutta tuetaan yksilönä ja ryhmässä?
  • Miten vahvistetaan ohjattavan tunnetta oman osaamisen ja urasuunnittelun omistajuudesta?
  • Voit myös nostaa keskusteluun teemoja osallisuuden laatukriteereistä ja niihin liittyvistä pohdintakysymyksistä.

Kirjaa ylös keskeisimmät havaintosi haastattelusta. Mitkä 3-5 asiaa haluaisit erityisesti huomioida tai edistää omassa ohjaustyössäsi? Voit koostaa ajatuksesi esimerkiksi huoneentauluksi.

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista ohjattavan osallisuuden vahvistamiseen liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Osallisuuden osaamiskeskus: Nuorten osallisuuden vahvistamisen laatukriteerit

Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. (2016) Asiakasosallisuus, sosiaalinen osallisuus ja matalan kynnyksen palvelut Pohdintaa käsitteiden sisällöstä. Yhteiskuntapolitiikka 81:5. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016102725606.

Nivala, E. & Ryynänen, S. (2013) Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 14, 9-41.

Häkli, J. & Kallio, K. P. & Korkiamäki, R. (toim.) (2015) Myönteinen tunnistaminen ohjauksessa. Verkkojulkaisuja 90, Kenttä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Halonen, L. (2017) Osallisuus osaamisperusteisuudessa. ePooki asiantuntijablogi. 21.4.2017.

Helander, J. & Lilja, T. Pukkila, P. (2018) Nuori ohjauksessa – asiakasosallisuus ja sen arviointi Ohjaamoissa. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, Elo. JAMK. 17.9.2018.

Ahvenainen, M., Heikkilä, K., Jokinen, L., Miettinen, S., Ollila, J., Pietikäinen, N. & Vuorisalo, K. (2017) Teesejä tulevaisuusohjauksesta. Kirjassa Tulevaisuus – Paljon mahdollista! Tulevaisuusohjauksen työkirja. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, s. 11.

Holm, R. & Poutanen, P. & Ståhle, P. (2018) Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset. Sitra. 26.11.2018.

7. Jatkuva oppiminen

Maailma muuttuu, yhteiskunta muuttuu ja työelämä muuttuu. Yhä enemmän tarvitaan taitoa oppia jatkuvasti uutta varsinaisten tutkintokoulutusten jälkeen työelämässä. OKM:n arvion mukaan Suomessa jopa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai laajaa täydennyskoulutusta lähivuosina. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa.

Tehtävä: Jatkuvan oppimisen ohjaus

Hahmottele oma jatkuvan oppimisen polkusi 10 vuotta nykyhetkestä taaksepäin. Mitä olet oppinut tai opiskellut (tiedot, taidot, tutkinnot) ja millaisissa oppimisympäristöissä (esim. koti, oppilaitokset, harrastukset, luottamustehtävät, työpaikat jne.)? Kuvittele seuraavaksi, miten polkusi jatkuu seuraavan 10 vuoden aikana.

Voit tehdä vaikka kuvan, kartan, janan tai luettelon.

Tämän harjoituksen voit teettää myös ohjattavillasi valitsemalla tarkoitukseen sopivan aikavälin.

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista jatkuvan oppimisen ohjaukseen liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, siitä on sinulle apua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

8. Kestävä tulevaisuus ja osaaminen

Kestävällä ohjauksella pyritään vahvistamaan ohjattavan kykyä tehdä merkityksellisiä valintoja oman osaamisen täydentämiseen ja kehittämiseen liittyen. Osaamisella on suuri merkitys yksilölliseen hyvinvointiin ja osaamisten kautta ihminen vaikuttaa ympäröivän maailman tulevaisuuteen.

Kestävää ohjausta tehdään parhaimmillaan eri toimijoiden monialaisena yhteistyönä siten, että kestävä tulevaisuus on läpileikkaava teema ohjauksessa. Ohjaukseen vaikuttaa myös ohjaajan oma suhtautuminen ja usko tulevaisuuteen sekä ymmärrys moninaisesta työelämästä ja yhteiskunnasta.

Materiaali:

Katso oheinen video ja lue osion teksti:

Anu Raudasoja, Sanna Heino & Soili Rinne (2021) Ohjauksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta. HAMK Unlimited Journal 22.3.2021.

Tehtävä: Asenne tulevaisuuteen

Tee tulevaisuusohjaajan testi, jonka avulla voit pohtia miten ohjaajana itse suhtaudut tulevaisuuteen. Testissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan sen tarkoituksena on herätellä ajattelemaan erilaisia tapoja suhtautua tulevaisuuteen. Testin tulokset tallentuvat Google Formsiin. Testi ei vaadi rekisteröitymistä, joten vastauksia ei voi yhdistää vastaajiin. Tallenna tai lataa vastausten yhteenveto itsellesi tuloksen tarkistamista varten. Voit myös tulostaa testin pdf-version ja tehdä testin paperilla.

Testiin (Google Forms)

Tulostettava testi (pdf)

Laske lopuksi pisteesi yhteen ja tulkitse tuloksia.

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista tulevaisuuteen ohjaamiseen liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Lisätehtävä:

Jos haluat kokeilla helposti toteutettavaa tulevaisuusohjauksen menetelmää omassa ohjaustyössäsi, voit testata esimerkiksi Väittämiä henkilökohtaisesta tulevaisuudesta -tehtävää.

Tehtävä sopii erityisesti ryhmätilanteisiin, jossa vertaiskeskustelu avaa uusia näkökulmia tulevaisuuden ajatteluun. Tärkeää on, että jokainen voi jakaa ajatuksiaan juuri sen verran kuin haluaa – kuunteleminenkin on osallistumista.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Työkaluja ja ohjausmalleja tulevaisuuteen ohjaamiseen

Tulevaisuusohjauksen sivusto (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto)

Lisämateriaaleja

Video: Näin nuoret aikuiset kehittäisivät työelämää / Työterveyslaitos, 2021.

Video: Tulevaisuudella vai ilman? / Sitra, 2017.

Talous ja nuoret TAT (2021) Nuorten tulevaisuusraportti 2021: Nuorten työelämämaisemat.

Haikkola, L. & Myllyniemi, S. (toim.) (2019) Hyvää työtä! Nuorisobarometri 2019. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Verkkojulkaisuja 152, Kenttä. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja 65. (esim. Nuorten näkemyksiä työstä ja sen tulevaisuudesta .s. 11-)

Pohjonen, H., Korhonen, A., Mikkola, K., Liimatainen, A., Suvanto, S. (toim.) (2021) Kestävä tulevaisuus. Opas oppimisen, toimintakulttuurin ja arkikäytäntöjen kehittämiseen kasvatuksen ja koulutuksen maailmassa. Opetushallituksen verkkosivut. 11.5.2021.

Okka-säätiö: Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Kestävän kehityksen indikaattorit ja taustamateriaalia ammatilliseen koulutukseen.

Opetushallitus: Suomesta voi tulla kestävän ohjauksen edelläkävijä. Uutiset 28.4.2021.

Opintoja

Climate University. Teaching and learning for sustainable future: Kaikille avoimia, suomalaisten yliopistojen tuottamia opintoja kestävyys-, ilmasto-, kiertotalousteemoista.

HUOM! Materiaaleihin voi tutustua ilman kurssiosallistumista

Kokeile ja kehitä

Tästä osiosta löydät lisämateriaalia ja vinkkejä oman ohjaustyösi tueksi.

© Osaamismatkalla -hanke, 2022. Sivuston toteutus: Design Inspis