Sanasto

Tältä sivulta löydät verkkovalmennuksen keskeiset käsitteet siinä järjestyksessa kuin ne esiintyvät valmennuksen sivustolla. Käsitteet on määritelty siten, mitä niillä tarkoitetaan tässä valmennuksessa.

Holistinen ohjaus

Holistiseen eli kokonaisvaltaiseen ohjausotteeseen sisältyy näkemys ohjattavan koko elämänkentän huomioimisesta osana ohjausta. Holistisessa ohjauksessa ymmärretään yksilön ohjaukseen vaikuttavat tekijät yksilötasolla, ohjauksen palveluverkostossa sekä työelämän ja yhteiskunnan toimintamallien ja rakenteiden tasolla.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Tasa-arvolla tarkoitetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä sekä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän estämistä. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten yhtäläisten mahdollisuuksien takaamista riippumatta iästä, etnisyydestä tai kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä

Ohjaajan on tärkeää osata tukea ohjattavaa erilaisten urapolkujen hahmottamisessa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen, esimerkiksi eri aloihin ja niillä työskenteleviin liittyvien stereotyyppisten käsitysten tunnistamista, sekä sen ymmärtämistä, miten ne voivat vaikuttaa yksilöiden ammatinvalintaan ja urapolkuihin.

Monialainen uraohjaus

Monialaisuudella tarkoitetaan hallinnonalat ja palveluverkoston organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Monialainen uraohjaus tarkoittaa eri ohjaustoimijoiden monialaista yhteistyötä ohjattavan koulutus- ja työpolkujen suunnittelussa, kykyä hyödyntää muiden asiantuntemusta uraohjauksessa sekä yhteisen ymmärryksen rakentamista uraohjauksen tavoitteista, sisällöistä, menetelmistä ja työtavoista.

Osaamisidentiteetti

Osaamisidentiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä itsestään osaajana ja toimijana muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Osaamisidentiteetti rakentuu koko elämän ajan erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä, kuten opinnoissa, työssä ja vapaa-ajalla. Osaamisidentiteetti voi sisältää useita ammatti-identiteettejä.

Osallisuus

Osallisuus on moniulotteinen käsite, jota voidaan tarkastella niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasoilla. Osallisuus on pohjimmiltaan tunnetta siitä, että ihminen saa itse valita ja vaikuttaa häntä koskeviin asioihin sekä osallistua palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Osallisuus on myös tunnetta kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta.

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Yhteiskunnan ja työelämän muuttuessa tarvitaan taitoa oppia uutta joustavasti ja erilaisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kestävä tulevaisuus ja osaaminen

Kestävään tulevaisuuteen liittyvällä osaamisella viitataan tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa tarpeelliseen siirrettävään, sovellettavaan ja joustavaan osaamiseen, kykyyn toimia yhteiskunnan muutoksissa ja hallita muutostilanteita. Kestävällä osaamisella on suuri merkitys yksilöiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Osaamisellaan yksilö voi vaikuttaa myös koko yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen.

Kestävällä ohjauksella pyritään vahvistamaan ohjattavan kykyä tehdä merkityksellisiä valintoja oman osaamisen täydentämiseen ja kehittämiseen liittyen. Kestävää ohjausta tehdään parhaimmillaan eri toimijoiden monialaisena yhteistyönä siten, että kestävä tulevaisuus on läpileikkaava teema ohjauksessa.

© Osaamismatkalla -hanke, 2022. Sivuston toteutus: Design Inspis