Osio I Kokonais­valtainen ohjaus

Ensimmäisessä osiossa syvennyt:

 1. Ohjaustyötä ohjaaviin arvoihin, asenteisiin ja ammattietiikkaan
 2. Holistiseen ohjaukseen ja ohjauksen ulottuvuuksiin
 3. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen urapoluilla sekä
 4. Monialaisessa uraohjauksen verkostossa toimimiseen.

 

Osio sisältää neljä teemaa ja oppimistehtävää, joiden avulla hankit osaamista osion tavoitteisiin liittyen sekä tehtäväkohtaisen osaamisen reflektoinnin. Tallenna reflektiot ja tehtävät itsellesi, jotta voit hyödyntää niitä hakiessasi osaamismerkkiä.

Osion lopussa on myös kokeile ja kehitä -osio, josta löydät materiaalia ja vinkkejä oman ohjaustyösi tueksi.

Mitä ura­ohjaus on?

Uraohjaus on ohjaajan ja ohjattavan välinen prosessi, joka tukee ohjattavan elämään, opiskeluun ja uraan liittyvien valintojen tekemistä. Uraohjauksen avulla vahvistetaan ohjattavan itsetuntemusta, valmiuksia koulutus- ja uramahdollisuuksiin liittyvän tiedon käsittelyyn, vahvistetaan toimijuutta sekä tuetaan yksilöä suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Jotta saat kokonaisvaltaista käsitystä prosessin etenemisestä, voit tutustua ensin seuraaviin konkreettisiin ohjausprosessikaavioihin.

Uraohjauksen prosessikaavio (yleinen)

Uraohjaus ammatillisessa koulutuksessa (yleinen)

Uraohjauksen prosessi Sedussa

Monialaisen uraohjauksen suositukset Ohjaamoissa

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Raudasoja, A. & Heino, S. 2019. Siksak-elämän uraohjausta. OSATA-hanke. HAMKin julkaisuja 3/2019.

Salminen, H. 2020. Uraohjauksen käsikirja ammatilliseen koulutukseen. KETTU – Ketterä uraohjaus osaksi ammatillista koulutusta ESR-hankkeen julkaisuja.

Uusinoka, S., Helander, J. & Parkkonen, V. 2019. Miten opinto- ja uraohjaus asemoituvat ohjaamoissa? Elinikäisen ohjauksen verkkolehti.

Vehviläinen, S. 2014. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

1. Ohjaajan arvot, asenteet ja ammatti­etiikka

Ohjaajan on tärkeää tietää ja tunnistaa sekä omia että asiakkaan arvoja ja asenteita, sillä ne luovat perustaa valintojen tekemiselle, päätöksenteolle sekä resurssien käyttämiselle arjessa. On myös tärkeää ymmärtää millaiset yhteiskunnalliset arvopäämäärät sekä alaan liittyvät ammattieettiset periaatteet ohjaavat omaa ohjaustoimintaa.

Materiaali:

Katso johdantovideo ennen oppimistehtävään siirtymistä. Tutustu myös muihin osion materiaaleihin.

Tehtävä: Arvot toiminnassa

Laadi miellekartta, jossa tarkastelet omia arvojasi. Piirrä ensin paperin keskelle itsesi ja sen ympärille haarautuen millaisissa eri rooleissa omassa elämässäsi toimit (esim. 3-4 roolia). Erilaisia rooleja voivat olla esim. työntekijä/yrittäjä, ystävä ja perheenjäsen, kansalainen.

 

Tarkastele jokaisen roolin kohdalla ja kirjaa ylös:

 

 1. Mitä arvoja pidät tärkeinä ja haluat edistää?
  Voit poimia näitä asioita esimerkiksi arvo-listauksesta.
 2. Missä voit edistää näitä arvoja?
  Täydennä karttaan esimerkiksi erilaisia työtehtäviä tai työskentelyn tapoja, luottamustehtäviä, harrastuksia tms.
 3. Keiden kanssa voit näitä asioita edistää?
  Millaista toimintaa, osaamista tai yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan?

Kun olet valmis, keskustele miellekartastasi yhteisöllisesti kollegoiden kanssa.

Mieti, voisitko soveltaa tätä harjoitusta myös ohjaustilanteessa.

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista arvoihin ja ammattieettiseen toimintaan liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Lähteitä arvoista:

Turunen, K. (2018) Arvojen kirja. Arator.

Puohiniemi, M. (2002) Arvot, asenteet ja ajankuva. Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Limor.

Video: Arvot elämän kompassina / Aspa-säätiö ja Aspa Palvelut, 2021 .

Video: Miten arvot ohjaavat arjen tekemistä? Unelmaduunit – Tarinoita parhaista työpaikoista / Duunitori, 2019.

Ammattieettisiä näkökulmia:

Ohjauksen eettiset periaatteet / Maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan tuki -hanke, Helsingin yliopisto

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet / Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaiset periaatteet / ERYICA – European Youth Information and Counselling Agency, 2018.

Opettajan arvot ja eettiset periaatteet / Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, 2017.

Opinto-ohjaajan työn eettiset periaatteet / Suomen Opinto-ohjaajat ry, 2021.

Hyvän ohjauksen kriteerit / Opetushallitus, 2014.

Friman, M. (2013) Ohjaus- ja neuvontatyön etiikasta. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo. JAMK. 19.3.2013.

Video: Social justice and career guidance: The movie. Pokrovskaya, O. & Pallin, A. Norway Inland University of Applied Sciences, 2020.

2. Holistinen ohjaus ja ohjauksen ulottuvuudet

Holistisen ohjauksen lähtökohtina ovat ohjattavan tarve ohjaukselle, ohjauspalvelujen sijainti lähellä ohjattavaa, palvelujen helppo saatavuus, ongelmien ennalta ehkäiseminen sekä monialainen yhteistyö. Holistiseen ohjausotteeseen sisältyy näkemys ohjattavan koko elämänkentän huomioimisesta osana ohjausta. Ohjaajilla on rooli henkilökohtaisen kasvun ohjaajina, oppimisen ohjaajina ja uraohjaajina kestävää kasvua tukien.

Materiaali:

Tutustu holistiseen ohjausotteeseen blogitekstissä Holistinen ohjausote kestävään tulevaisuuteen ohjaajan näkökulmasta.

Tehtävä:

Pohdi ja keskustele työyhteisösi kanssa seuraavista teemoista:

 1. Mitä holistinen ohjaus tarkoittaa ja miten holistinen ohjaus toteutuu työyhteisössänne?
 2. Millaista osaamista holistinen ohjaus vaatii ohjaajalta? Entä työyhteisöltä?
 3. Miten yksilöinä ja toisaalta työyhteisönä voitte edistää holistista ohjausotetta?
 4. Miten voit edistää omassa työssäsi holistista ohjausotetta ja kestävän tulevaisuuden ulottuvuuksia ohjattavan osaamisidentiteetin rakentumisessa?

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista holistiseen ohjaukseen ja ohjauksen ulottuvuuksiin liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Laajala, T. & Lehtelä, P-L. (2017) Uraohjausosaamisen kehittyminen osaamisperusteisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 26. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201702281902. (ks. erityisesti kohta Systeemiteoreettinen lähestyminen uraohjaukseen).

Lehtelä, P-L. (2012) Oppilaitosten ohjaavien opettajien näkemyksiä opetusharjoittelun ohjauksesta Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos. Ohjausalan koulutus- ja tutkimusyksikkö, s. 7-10.

Lätti, M. & Putkuri, P. (2008) Ohjaus on kuin tekisi palapeliä: Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen ammattikorkeakoulussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-604-087-8

Määttä, M. & Souto, A-M. (2020) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 154.

Tuomela, A., Nurmivuori, A. & Harmoinen, S. (2020) Tapaustutkimus omaopettajaohjauksen tarpeista osana holistisen ohjausmallin mukaista ohjausverkostoa korkeakoulussa. Yliopistopedagogiikka 27, s. 1.

Video: Onnistuneen ohjauskeskustelun rakentaminen. / HAMK multimediapaja, 2015.

Video: Ohjauksen periaatteet. / OuluProLearn, 2020.

Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) (2017) Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. Hakupäivä 8.9.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7 , s. 11-15 (holistisen ohjauksen malli).

Ahvenainen, M., Korento, K., Ollila, J., Jokinen, L., Lehtinen, N. & Ahtinen, J. (2014) Tulevaisuus – paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. (ks. erityisesti s. 11-17 Mitä on tulevaisuusohjaus?)

Video: Mitä on tulevaisuusohjaus? Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 2021.

Video: Tulevaisuusohjauksella mahdollisuuksien maailmaan. Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 2017.

3. Yhden­vertaisuus ja tasa-arvo ura­poluilla

Ohjaajan on tärkeää osata tukea ohjattavaa erilaisten urapolkujen hahmottamisessa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eri aloihin ja niillä työskenteleviin liittyvien stereotyyppisten käsitysten tunnistamista, sekä sen ymmärtämistä, miten ne voivat vaikuttaa yksilöiden ammatinvalintaan ja urapolkuihin. Esimerkiksi aloihin liitettyjen sukupuolittuneiden käsitysten purkaminen tekee alat houkuttelevammiksi erilaisille osaajille – tällöin alalle saadaan monipuolista osaamista ja tekijöitä.

Materiaali:

Katso johdantovideo ennen oppimistehtävään siirtymistä sekä lue blogiteksti: “Inklusiivisessa ohjauksessa ohjattava kohdataan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti” ennen oppimistehtävään siirtymistä.

Tehtävä: Tasa-­arvon ja yhden­vertaisuuden edistäminen

 1. Tee tasa-arvopolku-testi. Millaisia ajatuksia tai oivalluksia testi herätti?

 2. Miten voit tukea ohjattavaasi hahmottamaan itselle mahdollisia urapolkuja? Pohdi ja kirjaa ylös itsenäisesti tai keskustele työyhteisösi kanssa seuraavien apukysymysten avulla:

  • Millaisilla käytännön toimilla voidaan rakentaa sellainen ympäristö, jossa kaikilla yksilöillä on turvallista toimia omana itsenään ilman ennakkoluuloja tai oletuksia?

  • Millaisilla konkreettisilla tavoilla rohkaistaan ohjattavaa unelmoimaan, näkemään mahdollisuuksia ja tekemään omannäköisiä elämänvalintoja?

  • ​Millaisilla konkreettisilla tavoilla voidaan avartaa mielikuvia eri aloista sekä käsitellä kannustavassa hengessä työelämään liittyviä mahdollisia pelkoja ja huolia ohjattavien kanssa?

Kun olet valmis, keskustele tehtävästäsi yhteisöllisesti kollegoiden kanssa.

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Lahtinen, J. (2020) Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään ohjauksessa ja opetuksessa? Ammattilaiset kertovat. Potentiaali-hankkeen nettisivut. 29.10.2020.

Pitkänen, J & Juutinen, S. & Minkkinen, S. (2020) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa. Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, Elo. JAMK. 20.4.2020.

Raudasoja, A. & Kerkola, M. (2021). Ammatillisten oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuminen käytännössä. HAMK Unlimited Journal 28.1.2021.

Michelsson, R. (2021) Miten dialogitaidot tukevat yhdenvertaisuutta opetuksessa ja ohjauksessa? Elinkäisen ohjauksen verkkolehti Elo. JAMK. 25.2.2021.

Rusanen, T. & Halonen, L. (2021) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittäminen edellyttää opiskelijoiden aktiivista osallisuutta ja kokonaisvaltaista tilannekartoitusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 8.9.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101293247.

Raudasoja, A. (2021) Inklusiivisessa ohjauksessa ohjattava kohdataan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Osaamismatkalla-hankkeen nettisivut. 4.6.2021.

Video: A Class That Turned Around Kids’ Assumptions of Gender Roles! / Upworthy, 2016

Eri videoita koulutus- ja ammatinvalinnasta ja yhdenvertaisuudesta: Potentiaali-hankkeen suositukset -soittolista.

4. Monialaisessa ura­ohjauksen verkostossa toimiminen

On tärkeää, että ohjaaja tuntee alueensa monialaisen uraohjauksen toimijaverkoston sekä osaa hyödyntää muiden asiantuntemusta ohjauksessa asiakkaansa tarpeiden mukaan.

Materiaali:

Katso johdantovideo ennen oppimistehtävään siirtymistä. Tutustu monialaisen yhteistyön rakentumista koskevaan artikkeliin, Lappian, Brahen ja Sedun esimerkkeihin monialaisesta yhteistyöstä sekä URAA!-hankkeen monialaisen uraohjauksen suosituksiin Ohjaamoille.

Tehtävä: Verkostossa toimiminen

Piirrä verkostokartta, johon kirjaat alueesi erilaisia ohjaustoimijoita ja sitä, miten voit hyödyntää monialaisen verkoston osaamista oman työsi tukena. Voit käyttää ideoinnin apuna Koulutuskeskus Brahen tuottamaa karttaa.

Kun karttasi on valmis, pohdi millaista osaamista verkostossasi on? Millaisissa tilanteissa olet hyödyntänyt verkostosi osaamista? Miten voisit tulevaisuudessa hyödyntää paremmin muiden osaamista oman työsi tukena (ml. sähköiset palvelut)?

Kun olet valmis, keskustele kartastasi yhdessä kollegoiden tai muiden verkostosi toimijoiden kanssa.

Voit tutustua myös verkko-ohjauspalveluihin:

Ennen kuin siirryt seuraavaan teemaan, reflektoi osaamistasi:

Pohdi tekemäsi tehtävän perusteella, millaista monialaiseen ohjaukseen liittyvää osaamista sinulla on. Mieti myös esimerkkejä siitä, miten tämä osaamisesi näyttäytyy ohjaustoiminnassasi. Mitä uusia ajatuksia tai oivalluksia työsi kehittämiseen liittyen tämä tehtävä herätti? Kirjaa pohdintaasi ylös, se hyödyttää sinua osaamisen reflektoinnissa valmennuksen lopussa sekä hakiessasi osaamismerkkiä.

Haluatko enemmän tietoa teemasta? Tutustu lisämateriaaleihin.

Hämeen ammattikorkeakoulu. URAA! Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa (2020) Valtakunnalliset suositukset Ohjaamojen monialaisen uraohjauksen laadunvarmistukseen. HAMKin e-julkaisuja 2/2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2020) Oppivelvollisuuden laajentaminen. Haettu 8.9.2021.

URAA! Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -hankkeen nettisivut. Haettu 8.9.2021.

Ranta, J. & Liitten, K. (2021) Monialainen verkosto palvelee parhaiten – Länsi-Lapin alueella on pitkät perinteet yhteistyön voimasta. Osaamismatkalla-hankkeen nettisivut. 17.5.2021.

Murto, V. (2020) Moniammatillisella ura- ja opinto-ohjauksella mielekkäitä ja kestäviä koulutusvalintoja. Osaamismatkalla-hankkeen nettisivut. 18.3.2021.

Video: Monialainen ohjaus – nuoren arvostava kohtaaminen. / Tessu-projekti, 2020.

Helander, J. & Pukila, P. (2016) Työotteena monialaisuus – katsaus Ohjaamojen monialaisen yhteistyön rakentumiseen. Nuorisotutkimus 1/2016. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111016870

Helander, J. & Lilja, T. & Pukkila, P. (2019) Millaisia käsityksiä Ohjaamojen työntekijöillä on uraohjauksesta? Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, Elo. JAMK. 29.11.2019.

Määttä, M. & Souto, A-M. (toim.) (2020) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo. Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä. Verkkojulkaisuja 154, Kenttä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR) 2020.

Kokeile ja kehitä

Tästä osiosta löydät lisämateriaalia ja vinkkejä oman ohjaustyösi tueksi.

 

 • Ohjauskeskustelun alkukartoituslomake pdf ja word. Lataa tiedosto ensin omalle koneellesi ja täytä tietoja vasta sen jälkeen. (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu)
 • Ajankäyttökello-harjoitus. (OSATA-hanke, Sampo-ohjaussivusto)
 • Harjoitus: Ohjattavan polun tunnistaminen. Hahmottele nykyisen tai kuvitteellisen ohjattavasi/opiskelijasi ohjauksen tulevaisuutta: missä, milloin ja keneltä hän saa ohjausta seuraavan 5 vuoden aikana? Voit tuottaa polun esim. aikajanana, miellekarttana tai kuvana

© Osaamismatkalla -hanke, 2022. Sivuston toteutus: Design Inspis